نوشته‌ها

طرح جامع تهران

طرح جامع تهران

ﺳﻨﺪ اﺻﻠﯽ ﺗﻬﺮان – ﻃﺮح راﻫﺒﺮدی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮ ) (۱۳۸۶ – ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻬﺮان

ﻣﺼﻮب ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان ۱۳۸۶ آذر ﻣﺎه

دریافت PDF سند :  طرح جامع تهران