نوشته‌ها

کاپیتان شهبازی خلبان ملی ایران کاندیدای شورای شهر تهران شد

کاپیتان هوشنگ شهبازی از افتخار آفرینان ایران ، نایب رییس هیات مدیره مرکزی شهرک اکباتان کاندیدای شورای شهر تهران شد .

کاپیتان شهبازی با برنامه های توسعه شهری خود را  کاندید شورای شهر تهران کرد