نوشته‌ها

خلاصه مذاکرات جلسه اعضای هیات مدیره مرکزی با مدیران آب منطقه ای تهران در خصوص بررسی حق النظاره آب چاه بلوک های شهرک اکباتان

کاظم گرامی:

صورتجلسه اعضای هیات مدیره مرکزی با مدیران امور اب تهران بزرگ

موضوع : حق النظاره چاه های اب بلوکهای شهرک اکباتان

تاریخ: ٩۶٠۴١٨

حضار جلسه:

اقای علیرضا نیکنام مدیر امور اب تهران بزرگ
اقای ابو طالب حاتمیان معاون امور
اقای محمد رضا گیتی پژوه رئیس اداره حفاظت ابهای زیرزمینی
اقای ابوالقاسم خان مسئول درامد و مشترکین
اقای ارادتی رئیس هیات مدیره مرکزی شهرک اکباتان
اقای علیرضا شکوهی عضو و خزانه دار هیات مدیره مرکزی
اقای حسین کرد عضو هیات مدیره مرکزی
اقای گرامی عضو هیات مدیره مرکزی

 

محل تشکیل جلسه: خیابان دکتر فاطمی. سازمان اب . دفتر معاونت حفاظت و بهره برداری تهران بزرگ . تلفن ٩ -٨٨٩٩٢۶٣٨

شرح : طی سالیان اخیر مکاتبات متعددی
از طرف امور اب تهران بزرگ با بلوکهای شهرک اکباتان مبنی بر دریافت حق التظاره چاههای اب صورت گرفته بود و همچنین قبوضی با مبالغ بعضا هنگفت برای بلوکها ارسال گردیده بود که مورد اعتراض هیات مدیره ها قرار میگرفت . علیرغم یکی دو جلسه هیات مدیره مرکزی با مسولان مربوطه هنوز مشکل حق النظاره چاههای اب در پرده ای از ابهام قرار داشت به متظور رفع ابهام از طرف اقای مهندس حسیبی تشکیل جلسه هیات مدیره مرکزی با مدیران ذیربط فرق الذکر هماهنگی گردید و این جلسه در تاریخ ٩۶٠۴١٨ در محل سازمان اب تشکیل گردید و موارد زیر به طور عمده از طرف امور اب تهران بزرگ اعلام گردید

الف-از انجا که هیچیک از بلوکها دارای پروانه بهره برداری معتبر چاه اب نمیباشند عطف به قانون توزیع عادلانه اب و ضرورت کنترل مصرف ابهای زیر زمینی کلیه بلوکها به ترتیب زیر جهت صدور یا تمدید پروانه بهره برداری اقدام نمایند
١- ارسال درخواست کتبی مبنی بر تمدید یا صدور پروانه بهره برداری همراه با معرفی نماینده به عنوان مدیریت امور اب تهران بزرگ
٢- تکمیل مدارک پرونده چاه مربوط به هر بلوک بر اساس نظر واخد حقوقی امور اب تهران بزرگ
٣- هر بلوک بر اساس کارشناسی که توسط خود بلوک انجام میگردد میزان اب چاه مورد نیاز خود را بر اساس لیتر در ثانیه مشخص کرده وکتبا به مدیریت امور اب اعلام مینماید
۴- امور اب تهران بزرگ پروانه بهره برداری را بر اساس در خواست فوق ب صورت سالانه ٣۶۵ روز و ١۵ ساعت در شبانه روز بر اورد مینماید
۴- در هنگام صدور پروانه بهره برداری بهتر لست هر بلوک در خواست نصب کنتور هوشمند را بنماید تا متعاقبا پس از ابلاغ دستورالعملهای مربوط حق النظاره براساس میزان مصرف محاسبه گردد
۵- بر اساس پروانه صادره تجهیزات منصوبه چاه تایید گردیده و یا بلوک موظف به تغییر تجهیزات منصوبه بر اساس میزان اب در خواستی میگردد
۶- در صورت کاهش میزان پروانه نسبت به وضع موجود بعدا نمیتوان مقدار ان را افزایش داد

شهرک اکباتان

شهرک اکباتان

ب: میزان و نحوه پرداخت حق النظاره

١-میزان و نحوه پرداخت حق النظاره چاههای اب بر اساس قانون توزیع عالانه اب مصوب سال ١٣۶١ و ماده ٣٣ و ٣۴ ان میباشد . نرخ حق النظاره بر اساس میزان پروانه توسط شورای عالی اقتصاد هرچند سال یکبار انجام میشود . شماره مصوبه شورای اقتصاد که تا کنون اعتبار دارد ٣٢١٩۵٣ مورخه ٩۴١٠٢۶ میباشد
٢-بلوکهایی که دبی فعلی انها مورد تاییدهیات مدیره بلوک میباشد ظرف یکماه اینده برای انجام مراحل تسویه حساب به امور اب تهران بزرگ مراجعه نمایند
٣- بلوکهایی که دبی فعلی انها مورد تایید بلوک نمیباشد مبلغی را به امور اب پرداخت نمایند تا در مراحل صدور پروانه مذاکره و توافق صورت گیرد

هیات مدیره شهرک اکباتان

توضیحات وکیل پرونده دارالقرآن در مورد رای تجدید نظر دادگاه تجدید نظر دیوان عدالت

در خصوص رای صادره همانگونه که انتظار میرفت شعبه محترم تجدید نظر دیوانعدالت اداری نسبت به نقض دادنامه مستدل ، مستحکم و متقن شعبه محترم ٣١دیوانعدالت اداری اقدام نمود همانطور که ملاحظه میگردد دادنامه صادره در ١٣صفحه که ١١صفحه ان اختصاص به چاپ عین لوایح تجدید نظر خواهی طرفین پرونده داشته و صرفا در دو صفحه به انشاء رای پرداخته شده که نه تنها بر خلاف انچه که گفته شده حاصل کار کارشناسی یک ساله نیست بلکه اصولا به نظرات کارشناسی ،استعلام ثبتی ، اسناد رسمی ،پاسخ استعلام شرکت عمران و نوسازی ، نامه شرکت اب و فاضلاب مبنی بر عبور لوله های جمع اوری فاضلاب و خطرات ناشی از ان ،مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری و….اعتنا یی نشده از مقررات استنادی برداشتی غیر کارشناسی و بر خلاف مصادیق قانونی ان شده است و نتیجه ان این میشود که فضای سبز مشاعی متصرفی غیر قانونی در شهرکی مسکونی که ضوابط خاص بر ان حاکم است به مانند قسمتی از پارک عمومی ویا بوستان عمومی قلمداد میشود ! که شهرداری انهم در صورت رعایت شرایط ومقررات مربوطه میتواند ده درصد سطح اشتغال انرا به امور فرهنگی عامه و نه خاص ان هم به هیئت خصوصی که هیچگونه فعالیتی تا ان موقع در شهرک اکباتان نداشته اختصاص دهد.مطالعه استدلال و مستندات رای گویای همه مطالب است .امید است سی دی تصویری جلسه رسیدگی در اختیار عموم قرار گیرد. البته اقدامات حقوقی لازم و متناسب صورت خواهد گرفت و وکلاء پیگیر شکایات مطروحه در دادسرا که بر اساس دستورات صادره از ناحیه بازپرس محترم همچنان هرگونه استفاده از سازه غیر قانونی ممنوعیت قانونی داشته و مراتب نیز ابلاغ شده است ، تا احقاق حقوق مالکانه و قانونی مالکین اپارتمانهای شهرک اکباتان خواهند بود.