تسلیت به ریاست محترم هیات مدیره مرکزی جناب آقای حسین کرد

قالب تن روح مرا خسته کرد
مرغ پر و بال ز غم بسته کرد

پاک چو آورده ایم پاک بر
پاک به مهمانی افلاک بر

پرواز ملکوتی آن جان پاک بر ما
پر بستگان خاک ، ضایعه ای دردناک است ولی برای او نهایت آزادگی است.
داغ عزیز از دست رفته را هیچ مرهمی نیست با این حال ما را همدرد خود بدانید .
از درگاه الهی آمرزش آن پاره ی جان و صبر و تحمل بازماندگان را مسالت داریم.